Waar staat de school voor
                                    
 
Het onderwijs op onze school leert kinderen te leven in een snel veranderende samenleving. Deze ontwikkelingen vragen om een aangepaste vorm van leren. Tijdens de gehele schooltijd zullen kinderen worden toegerust met manieren om probleemoplossend te leren. Voor ons onderwijs betekent dit dat de kinderen op een passende wijze hun passie voor leren niet kwijt raken, weer terug krijgen en dat ze steeds blijven ontdekken dat leren de moeite waard is.
 
 
Wij willen een kind, dat bij ons op school komt in de gelegenheid stellen te bouwen aan zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde. De leerwijze wordt aangepast aan dit proces door extra te benadrukken wat er allemaal goed gaat. Een positieve benadering is de sleutel tot het laten ontstaan van zelfvertrouwen. Eerlijk en reëel blijven is hierbij van groot belang.

De meest wezenlijke uitgangspunten hierbij zijn:
 Het bieden van veiligheid, rust, structuur en respect. Het klimaat is een mix van vrijheid durven geven en grenzen stellen, waarbij het verantwoordelijk zijn voor elkaar zorgt voor een prettige, sociale en veilige sfeer
  Elk kind kan leren. De vraag is niet of je slim bent, maar op welke manier je slim bent
  Elk kind is uniek. We proberen elk kind te leren zichzelf te accepteren zoals hij/zij is
  Kinderen leren samenwerken bij het oplossen van problemen
  Kwaliteit van communicatie in de klas: elkaar op een open en positieve manier tegemoet treden, ook op "mindere" momenten
  Het scheppen van een lerende omgeving waarin kinderen leren gebruik te maken van de geleerde dingen (functioneel leren)
​  de kinderen stellen samen met de leerkracht de regels op, die in hun groep worden gehanteerd. Door de hele school heen wordt dezelfde wijze van werken in de groepen gebruikt (Gouden Schoolafspraken)
  De ontwikkeling van de kinderen op onze school wordt stelselmatig in de gaten gehouden. Dit geldt voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  De kwaliteit van ons onderwijs wordt gemeten door duidelijke en toetsbare doelen te stellen. Zo nodig wordt de ontwikkeling en het onderwijs op kind- en op schoolniveau bijgesteld
​  De leerstof wordt planmatig en in kleine overzichtelijke stappen aangeboden en afgestemd op de onderwijsbehoefte en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen
 
Het structureel aanbieden van diensten van de logopediste, fysiotherapeute en maatschappelijk werker hoort bij ons ondersteuningspakket. Een goede en constante ondersteuning voor kinderen, die het buiten de school moeilijk hebben, wordt aangewend om ook buiten de school de nodige hulp te bieden. Er is een intensieve samenwerking met de op kinderen gerichte hulpinstanties.